Huwelijksvoorwaarden en/of

partnerschapsvoorwaarden

Door het opmaken van huwelijkse voorwaarden kan worden afgeweken van de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. De huwelijkspartners kunnen aldus hun vermogens gescheiden houden, waarbij er mogelijkheden zijn voor een aantal tussenvormen. Wij regelen uw huwelijksvoorwaarden snel en voordelig voor u.

Wellicht beantwoorden de onderstaande antwoorden een aantal van uw vragen.

 1. Waarom huwelijksvoorwaarden overwegen?
 2. Kun je in alles afwijken van de wet?
 3. Welke varianten zijn er bijvoorbeeld?
 4. Is een notariële akte altijd vereist?
 5. Welke gegevens heeft de notaris van ons nodig?
 6. Moet ik bij de notaris langsgaan?
 7. Wat kosten huwelijksvoorwaarden?
 8. Welke actie moet ik nu ondernemen?

Waarom huwelijksvoorwaarden overwegen?

Vijf overwegingen om huwelijksvoorwaarden aan te gaan:

 1. Heeft u meer vermogen dan uw partner? Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, dan moet u bij echtscheiding de helft van uw vermogen afstaan aan uw ex.
 2. Heeft uw aanstaande partner schulden? Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld deelt u mee in die schulden.
 3. Heeft één van de partners een eigen bedrijf of plannen in die richting? Huwelijkse voorwaarden kunnen voorkomen dat bedrijfsschulden op het gehele gemeenschappelijke vermogen verhaald worden.
 4. Heeft u kinderen uit een eerdere relatie, dan kunnen huwelijksvoorwaarden ervoor zorgen dat hun nalatenschap (deels) veiliggesteld wordt. Stel, u heeft een vermogen van €150.000 en twee kinderen uit een vorig huwelijk. U trouwt op huwelijksvoorwaarden met een partner, die geen vermogen heeft. Bij uw overlijden erven kinderen en echtgenote ieder €50.000. Was u in gemeenschap van goederen gehuwd, dan zou ieder kind slechts €25.000 erven. De helft van het gemeenschappelijke vermogen (€75.000) gaat dan namelijk naar uw partner en de kinderen en partner krijgen van de andere helft ieder een derde deel.
 5. Met huwelijkse voorwaarden beschermt u het familiekapitaal. Schenkingen en erfenissen komen zo niet in handen van 'de koude kant'.
 6. Een bepaling in de huwelijkse voorwaarden kan ervoor zorgen dat de partner uitkeringen uit levensverzekeringen onbelast kan ontvangen. Als de premies van de verzekering door een ander dan de overledene (de verzekerde) zijn betaald, is de uitkering vrij van successierecht. Dit kan alleen als u niet in gemeenschap van goederen bent gehuwd.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een lange duur. Er moet daarom zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat omstandigheden veranderen.

 

....omhoog

Kun je in alles afwijken van de wet?

Niet kan worden afgeweken van regels die 'gezinsbescherming' beogen. Zo is altijd de toestemming van de andere echtgenoot vereist voor onder andere het verkopen of met hypotheek belasten van de gezamenlijk bewoonde woning en voor het doen van schenkingen. Ook de wederzijdse onderhoudsplicht is een belangrijke regeling van dwingende aard.

....omhoog

Welke varianten zijn er bijvoorbeeld?

 

Koude uitsluiting 
Koude uitsluiting noemt men de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden waarbij tussen partijen geen enkele gemeenschap van goederen bestaat. Het woord 'koud' heeft betrekking op het feit dat partijen op geen enkele wijze hun inkomen en vermogenstoename verrekenen (delen). Deze huwelijkse voorwaarden zorgen ervoor dat tussen de echtgenoten een minimum aan financiële banden bestaat. Het enige dat hen financieel bindt, is de wettelijke verplichting elkander 'het nodige' te verschaffen.

Beperkte gemeenschap 
De wet biedt de mogelijkheid om bij huwelijkse voorwaarden voor een beperkte gemeenschap van goederen te kiezen. De gemeenschap omvat dan bijvoorbeeld al hetgeen tijdens het huwelijk wordt verkregen, anders dan door schenking of erfrecht. Voor de rest bestaat dan een gemeenschap, met onder andere het gevolg dat de schulden van ieder der echtgenoten kunnen worden verhaald op de gehele gemeenschap. In de praktijk komen zulke huwelijkse voorwaarden nauwelijks voor. Dat is vooral ook te wijten aan het feit dat de meeste echtgenoten er niet in slagen ieders eigen vermogen èn het gemeenschappelijk vermogen uit elkaar te houden.

Verrekenstelsels 
Het elders geschetste bezwaar tegen de 'koude uitsluiting' (geen deling van inkomsten) wordt in de praktijk ondervangen door aan de uitsluiting van iedere gemeenschap een of meer verrekenbedingen toe te voegen.
Men spreekt van een 'periodiek verrekenbeding' ingeval het beding verplicht tot jaarlijkse verrekening van de gespaarde inkomsten. Vaak wordt de verrekening beperkt tot de inkomsten uit arbeid.
Als de verrekening niet periodiek maar slechts aan het eind van de rit (echtscheiding, overlijden) moet gebeuren, is er sprake van een 'finaal verrekenbeding'. In geval van overlijden wordt vaak dan meestal afgerekend alsof algehele gemeenschap had bestaan. Bij echtscheiding wordt van de verrekening uitgesloten hetgeen ten huwelijk is aangebracht en hetgeen krachtens schenking of erfrecht is verkregen.
Doorgaans worden zowel een periodiek als een finaal verrekenbeding opgenomen. Daardoor wordt voorkomen dat problemen ontstaan doordat geen verrekening gedurende de huwelijksjaren plaatsvindt. Het opnemen van een periodiek verrekenbeding is toch zinvol omdat het de mogelijkheid opent tijdens het huwelijk vermogen over te hevelen van de een naar de ander. Dat kan dan niet als een schenking worden aangemerkt.

Partnerschapsvoorwaarden
Het begrip partnerschapsvoorwaarden wordt vaak verward met het samenlevingscontract. Dit is niet hetzelfde. In Nederland bestaat er naast het huwelijk ook de mogelijkheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Hierop zijn grotendeels dezelfde rechtsgevolgen van toepassing als voor een regulier huwelijk. Willen geregistreerde partners huwelijksvoorwaarden opstellen, dan kan dat, alleen spreken we dan van partnerschapsvoorwaarden.

....omhoog

Is een notariële akte altijd vereist?

Ja, de wet vereist dat de akte van huwelijksvoorwaarden via een notaris wordt opgesteld en getekend. De akte wordt uiteindelijk ingeschreven bij de griffie van de Rechtbank.

 

....omhoog

Welke gegevens heeft de notaris nodig?

Indien u huwelijksvoorwaarden overweegt heeft u daar ongetwijfeld een aanleiding voor. Het is niet nodig dat u zelf alle mogelijke vormen van huwelijksvoorwaarden vooraf onderzoekt. De notaris geeft u graag een vrijblijvend advies op basis van zijn ruime ervaring. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een gratis intakegesprek. Besluit u na dit gesprek dat u toch geen huwelijksvoorwaarden wilt laten opstellen, dan kost u dat dus helemaal niets.

Door u te nemen stappen:

 1. telefonisch een afspraak maken voor een gratis intakegesprek (tel. 0184-641600)
 2. zorg ervoor dat u de daaropvolgende akte van huwelijksvoorwaarden heeft getekend vóór uw trouwdag!
 3. bij uw bezoek aan ons kantoor graag (geldige) legitimatiebewijzen meenemen
 4. bij wijziging huwelijksvoorwaarden graag de bestaande huwelijksvoorwaarden meenemen

....omhoog

Moet ik bij de notaris langsgaan?

Voor het intakegesprek dient u langs te komen op ons kantoor in Molenaarsgraaf, Arkel of Gorinchem. Het ondertekenen van de akte geschiedt bij voorkeur ook bij ons op kantoor. Mocht u echter niet in de gelegenheid zijn om persoonlijk langs te komen, dan bestaat de mogelijkheid om bij volmacht te tekenen. Houdt u er dan wel rekening mee dat aan het opstellen van de volmacht extra kosten verbonden zijn. Voorts dient de volmacht bij een notaris bij u in de buurt gelegaliseerd te worden, zodat u alsnog bij een notaris langs dient te gaan. De andere notaris rekent wellicht ook kosten voor de legalisatie.

....omhoog

Wat kost een akte van huwelijksvoorwaarden?

Bij Van Leussen Van den Broek Notarissen bent u zeer voordelig uit voor het opstellen van uw huwelijkse voorwaarden. Hieronder ziet u een overzicht van de kosten, inclusief de bijkomende kosten, zoals BTW en kosten voor de rechtbank.

 

honorarium notaris € 342,00
inschrijvingskosten rechtbank € 184,00
btw € 71,82
totaal € 592,82

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen voor een toelichting. Kijkt u ook eens op onze tarievenpagina voor gerelateerde diensten, zoals testamenten, woningaankoop en dergelijke.

....omhoog

Welke actie moet ik nu ondernemen?

Wilt u dat ons kantoor uw huwelijksvoorwaarden verzorgt? Of heeft u nog onbeantwoorde vragen? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij spreken graag uw situatie even met u door, zonder dat meteen de 'kostenteller' gaat lopen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0184-641600. U kunt vragen naar Saskia Schellingerhout of Daniëlle Duijzer.

Meer contactinformatie vindt u op onze contactpagina.

....omhoog