Hypotheekakte

 

Geld lenen voor de aankoop van een woning geschiedt in de regel door middel van een hypothecaire lening. De bank leent u geld terwijl u in ruil daarvoor uw woning als onderpand beschikbaar stelt.

Het beschikbaar stellen als onderpand is wat hypotheekverlening inhoudt (u geeft een onderpand, dus u geeft hypotheekrecht). De wet schrijft voor dat een hypotheek alleen via notariële akte tot stand kan komen.

De werkwijze voor het totstandkomen van een hypotheek is als volgt.

Ten eerste kiest u via een financieel adviseur of direct via een bank een hypotheekvorm uit die bij u past.

De bank zal u vervolgens, indien u aan bepaalde inkomensvereisten voldoet en dergelijke, een offerte toezenden die u voor akkoord kunt terugsturen.

Na acceptatie door de bank zal deze aan de notaris het verzoek doen een hypotheekakte op te stellen voor u. U wordt schriftelijk hierover door de notaris geïnformeerd, met het verzoek contact op te nemen voor het maken van een afspraak.

Afhankelijk van de vraag of wellicht een oude hypotheek moet worden afgelost (daarvan moet immers bij de 'oude' bank een eindafrekening worden opgevraagd) zit u ongeveer 2 weken later bij de notaris aan tafel om de akte te tekenen.

Nadat de notaris de benodigde stukken heeft opgemaakt en verzonden zal hij de werkdag na ondertekening van de akte en na bevestiging dat het kadaster de stukken in goede orde heeft ontvangen, de u toekomende gelden (telefonisch) overmaken.

 

....omhoog