Testamenten

De wet regelt in alle voorkomende gevallen wie de erfgenamen zijn van de overledene. Iedereen die zestien jaar of ouder is, kan van de wettelijke regels afwijken door een testament te maken. Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen.

Er zijn verschillende vormen mogelijk, bijvoorbeeld:

  1. Wettelijke verdeling - Bij deze testamentvorm wordt ervoor gezorgd dat de langstlevende eigenaar wordt van alle spullen. Het erfdeel van de kinderen bestaat uit een vordering in geld. Die vordering van de kinderen is o.a. opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende. Hoewel de kinderen feitelijk niets in handen krijgen, hebben ze wel een erfdeel, waarover wellicht erfbelasting betaald moet worden. Afhankelijk van de omvang van de nalatenschap (en het pensioen van de langstlevende) is door langstlevende en/of de kinderen erfbelasting verschuldigd. De langstlevende betaalt de door de kinderen verschuldigde (erf)belasting omdat hij/zij de beschikking heeft over het hele vermogen; door het opnemen van een renteclausule kan met name bij het overlijden van de langstlevende een besparing van belasting worden bereikt, zodat de kinderen minder erfbelasting verschuldigd zijn.
  2. Vruchtgebruik - Bij deze testamentvorm wordt ervoor gezorgd dat de langstlevende de beschikking houdt over alle spullen. De kinderen zijn meestal de erfgenamen. Het erfdeel van de kinderen hoeft de langstlevende niet uit te keren want hij/zij heeft daarvan het vruchtgebruik. Afhankelijk van de omvang van de nalatenschap (en het pensioen van de langstlevende) is door de langstlevende en/of de kinderen erfbelasting verschuldigd. De langstlevende betaalt de door de kinderen verschuldigde (erf)belasting omdat hij/zij de beschikking heeft over het hele vermogen. Deze vorm kan fiscaal voordelig zijn als er in de bezittingen zaken zijn waar gedurende het leven van de langstlevende nog een grote waardestijging te verwachten is. Op het moment dat de langstlevende overlijdt, vervalt het vruchtgebruik en zijn de kinderen volledig eigenaar zonder dat over de waardestijging erfbelasting betaald hoeft te worden.
  3. Tweetrapsmaking - Bij deze testamentvorm wordt de langstlevende enig erfgenaam (de kinderen worden dus onterfd!). Verder wordt bepaald dat alles wat de langstlevende “over” heeft van dat erfdeel na diens overlijden toekomt aan de kinderen. Door deze testamentvorm hoeft de langstlevende geen erfbelasting te betalen voor de kinderen, want die zijn immers geen erfgenaam. De kinderen moeten na het overlijden van hun ouders erfbelasting betalen over beide nalatenschappen! “Nadeel” van deze regeling is dat er een goede administratie moet worden bijgehouden van hetgeen de langstlevende heeft geërfd en dat het zeer waarschijnlijk is dat er in totaal meer erfbelasting verschuldigd is dan bij een wettelijke verdeling of vruchtgebruik omdat de fiscale voordelen die in die testamenten verwerkt worden niet bij een tweetrapsmaking gelden. “Voordeel” is dat als de verkrijging van de langstlevende binnen de vrijstelling voor de erfbelasting blijft, er bij het eerste overlijden geen erfbelasting verschuldigd is. Deze variant kan uitkomst bieden voor mensen met een eigen woning waarop weinig of geen hypotheek rust en die weinig spaargeld hebben.

Een testament is en blijft maatwerk!! Daarom is het belangrijk door de notaris te laten kijken welke variant voor u het meest geschikt is.

Een uitgebreid tarievenoverzicht vindt u hier.

 

Voogdij

Indien u beide komt te overlijden voordat uw kinderen de meerderjarige leeftijd hebben bereikt zal de rechter bepalen wie de voogdij over uw kinderen krijgt. U kunt dit voorkomen door het opnemen van een voogdijregeling in uw testament. In uw testament kunt u bepalen wie de voogdij krijgt over uw kinderen.

....omhoog